Regler

Formelle regler (senest revideret til Sagaløbet 2021)

Reglerne kan ændres, op til en måned før løbsstart.

§1 - Alder og hold

Stk. 1 Ingen deltager må fylde 20 år før d. 31. december det gældende løbsår.

Stk. 2 Et væbnerhold består af 4-7 deltagere hvor max 2. må være fyldt 17 år, det gældende løbsår.

Stk. 3 Et seniorhold består af 3-5 deltagere. Når gennemsnitsalderen min. er 15 år, over tre femtedele af holdet er seniorer, eller stk. 2 ikke er overholdt betragtes holdet som et seniorhold.

§2 - Når man giver op

Stk. 1 En deltager, der ønsker at give op, kan kun gøre dette ved en post, eller ved mål. Postmandskabet orienterer udvalget, som sørger for afhentning af deltageren. Deltagere, der giver op, bliver kørt til mål.

Stk. 2 En deltager, som giver op, kan være med til at løse opgaven på den post, hvor deltageren giver op.

Stk. 3 En deltager, der har givet op, har ingen mulighed for, at vende tilbage og deltage i løbet.

Stk. 4 En deltager, der har givet op, kan ikke blive hentet af fx forældre, og forlade løbsområdet for løbets afslutning.

§3 - Pointgivning for fuldførte ruter

Stk.1 Holdet tildeles 100 point, for hver rute, de gennemfører, hvor de har tjekket ind på alle markerede levende poster.

Stk 2. Udgår en deltager fra holdet undervejs på en rute, kan holdet ikke tildeles point for gennemførsel af ruten.

§4 - Opløsning af hold

Stk. 1 Et hold er ikke opløst, førend sidste deltager har givet op. Fra løbets start kan en deltager altså fortsætte på løbet alene.

Stk. 2 Dog må ingen deltager gå alene mellem posterne. Altså kræver gennemførsel af løbet, at deltageren følges med et andet hold mellem posterne. Overtrædes dette, diskvalificeres holdet og den sidste deltager vil ikke få mulighed for, at deltage yderligere.

§5 - Postrækkefølge

Stk. 1 Posterne skal løses i den, for holdet, oplyste rækkefølge. Når et hold får udleveret opgaven ved en post, har holdet ikke længere ret til at vende tilbage til den forrige post.

Stk. 2 Holdet vælger selv, hvorvidt en post gennemføres eller ej.

Stk. 3 Vælger et hold ikke, at løse en post, skal holdet alligevel tjekke ind og ud ved posten.

Stk. 4 Springer holdet poster over, bevidst eller ved et tilfælde, skal holdet meddele først kommende post, hvilke poster de har sprunget over.

§6 - Posternes åbningstider

Stk. 1 Alle poster åbner lørdag kl. 16. og lukker søndag kl. 8, hvorefter samtlige tilbageværende hold skal bevæge sig mod mål. Et hold, der er gået i gang med at løse en post kan dog færdiggøre posten.

§7 - Transportmidler

Stk. 1 Transportmidler må ikke benyttes. Dette gælder alt fra cykler til biler over heste og rulleskøjter.

§8 - Postmandskab

Stk. 1 Alt postmandskab skal være fyldt 18 år og bære synligt løbs-ID, samt have underskrevet en gyldig børneattest.

Stk. 2 Postmandskabs ID udleveres af udvalget på postmødet.

Stk. 3 De enkelte kredse er selv ansvarlige for postmandskabets gyldighed af børneattester.

§9 - Reflekser

Stk. 1 Refleksveste og benreflekser skal bæres af ALLE deltagere fra løbets start til mål.

Stk. 2 Overtrædelse af stk. 1 medfører 100 minuspoint pr. deltager der ikke opfylder kravet.

Stk. 3 Gentagne overtrædelser medfører diskvalifikation af hele holdet.

§10 - Hold, som følges ad

Stk. 1 Holdene må maksimalt følges ad to hold ad gangen. Udvalget vurderer hvornår der er tale om at hold følges. Overtrædes reglen straffes hvert involveret hold med 100 minuspoint.

§11 - Tvivlsspørgsmål

Stk. 1 Tvivlsspørgsmål afklares med udvalget.

Deltagerudgave af Sagaløbets regler

Disse regler er formuleret ud fra de formelle regler. Alle vurdering fra udvalget træffes ud fra de formelle regler.

§1 - Alder og hold

Man kan ikke deltage efter man er fyldt 20 år.

Der er 4-7 personer på et væbnerhold, og højst to må være 17 år eller derover.

Der er 3-5 personer på et seniorhold. Hvis gennemsnitsalderen er over 15 år, mere end 3/5 af holdet er seniorer, eller der er mere end to personer er 17 år eller derover, er holdet et seniorhold.

§2 - Hvis man vil give op

En person kan godt give op, uden at resten af holdet skal give op.

Man kan kun give op på en post eller ved mål. Hvis I giver op, bliver I kørt tilbage til mål.

Man må gerne være med til at løse opgaven, hvis I giver op på en post.

Hvis man giver op, kan man ikke komme tilbage på løbet.

Hvis man giver op, kan man ikke blive hentet og komme hjem, før løbet slutter.

§3 - Point for gennemførte ruter

I får 100 point for hver rute I gennemfører alle posterne på.

I kan ikke få point, hvis nogen op holdet giver op undervejs på ruten.

§4 - Opløsning af hold

Et hold kan fortsætte så længe der bare er en som fortsætter.

Man må ikke gå alene mellem posterne. Er man den sidste tilbage på sit hold, skal man følges med et andet hold mellem posterne. Går man alene mellem posterne bliver holdet diskvalificeret.

§5 - Posternes rækkefølge

I skal løse posterne i den rækkefølge som I får givet.

Hvis I springer en post over kan I ikke løse de poster som er før den I er nået til.

I bestemmer selv om I vil gennemføre en post.

Hvis I ikke vil gennemføre en post skal I stadig tjekke ind og ud ved postmandskabet.

Springer I poster over skal I fortælle det til postmandskabet ved den første post I kommer til.

§6 - Posternes åbningstider

Posterne åbner lørdag kl. 16 og lukker søndag kl. 8.

Når posterne lukker skal alle hold gå til mål.

Hvis I er gået i gang med at løse en post inden kl. 8, må I løse den færdig.

§7 - Transportmidler

I må ikke bruge nogen form for transportmidler under løbet andet end jeres ben.

§8 - Postmandskab

Alt postmandskab er fyldt 18 år og har et synligt ID-kort, som viser at de er postmandskab på Sagaløbet.

Har postmandskabet ikke et synligt ID-kort skal I ikke tale med dem, men kontakte mål.

§9 - Reflekser

I skal bære refleksvest og benreflekser på begge ben fra løbets start til I er færdige på løbet.

Har I ikke reflekser på mister I 100 point pr. person på holdet som ikke overholder reglen.

Bliver I stoppet flere gange uden reflekser bliver I diskvalificeret.

§10 - Hold, som følges ad

I må højest følges med et andet hold.

Følges I med mere end et hold, mister I 100 point.

Hvis der kun er en person tilbage på jeres hold, må I gerne gå mere end et hold sammen.

Det er udvalget, som vurdere om hold går sammen eller om er langt nok fra hinanden.

§11 - Tvivlsspørgsmål

Det er altid udvalget som træffer den endelige beslutning omkring løbets regler.

Udvalget bruger de regler som er udleveret til postmandskabet.